כיסוי ביטוחי

 

 

 

 

 

 

 
חברת גזגל פוליסת ביטוח העומדת בדרישות החוק.
הביטוח כולל כיסוי חבות לכל אירוע בסכום השווה ל- 5 מיליון דולר לפחות, והינה מבוטחת בחברת ביטוח
העומד בדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

התגובות סגורות